Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj ebookov (elektronickej knihy)

 

I.Úvodné ustanovenie a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto všeobecné obchodné podmínky (ďalej pod skratkou „VOP“) platia pre nákup ebookov (elektronické knihy, ďalej aj jako „digitálny obsah“) cez webové rozhranie www.monikasobekova.sk.
 2. Nákup ebooku prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho i Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišná od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text Kúpna zmluvy je nad textom VOP). VOP rieši aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo s užívaním internetových stránok www.monikasobekova.sk súvisia.
 3. OP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte pred tým, než ebook kúpite. Prosím, prečítajte si VOP starostlivo a v prípade, že k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte ma ešte pred objednaním ebooku.Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Tým, že kliknete na tlačidlo "odoslať", mi totiž dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takýmto priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujem.
 4. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

 

Obsah VOP

I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

II.Dôležité pojmy (definície)

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

IV. Cena eBook a platba

V. Dodacie podmienky

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

VIII. Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok

 1. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
 2. Záverečné ustanovenia

 II. Dôležité pojmy (definície)

 1. PREDÁVAJÚCI.

Prodávajícím je: Cesta k sebe, s.r.o.

IČ: 52437043

DIČ: 2121026160

S místem podnikání: Šalgočka

Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 44646/T

Kontaktní telefon:0902645933

Adresa pre doručovánie elektronickej pošty:Info@monikasobekova.sk

2.KUPUJÚCÍ. Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.monikasobekova.sk uzavrie so mnou ako Predávajúcim Kúpnu zmluvu, a tým kúpi ebook. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba - SZČO alebo právnická osoba, napr. S.r.o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ.

 1. SPOTREBITEĽ. Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budem mať zato, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ, a nie ako spotrebiteľ.
 2. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA.Je to Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúci aj viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené ako občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je Kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, neužijú sa tie ustanovenia VOP, ktorá slúži výhradne pre ochranu spotrebiteľa.
 3. ZMLUVA UZAVRETÁ dištančným SPÔSOBOM. Je to taká Kúpna zmluva, ktorá je uzavretá prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tj. Je uzavretá, bez toho aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíši sa od bežnej sadzby účtované vašim operátorom resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Uskutočnením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
 4. ROZHODNÉ PRÁVO. Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide najmä o zákon č. 47/1992 Zb. Občiansky zákonník (ďalej tiež len "OZ") a v prípadoch, keď je Kupujúcim spotrebiteľ, je to aj zákon č. 372/1990 v znení neskorších predpisov 250/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci objednáva ebook cez webové rozhranie, tj. Skrze automatický objednávkový systém, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.
 2. OPIS EBOOKU. Na webovom rozhraní je uvedený podrobný opis ponúkaného eBooku vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo čitateľovi môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Je tu aj podrobný opis bonusov, ktoré sú k eBook poskytnuté. Všetky prezentácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúci nie som povinná uzatvoriť Kúpnu zmluvu ohľadom týchto produktov. 
 3. OBJEDNANIE ebooku. Pre objednanie eBooku cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte vaše meno, priezvisko alebo firmu, adresu, email, telefónne číslo, u podnikateľov IČ, DIČ, a zvolíte spôsob úhrady.

Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo "odoslať".

O obdržaní objednávky vás budem informovať mailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Informácie o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky. Ak nie je v potvrdení uvedené, že objednávku prijímam, zašlem vám informáciu o prijatí objednávky v následnom mailu. Do okamihu než je vám doručené potvrdenie o prijatí Vašej objednávky, je možné telefonicky alebo mailom (na adresu uvedenú v čl. II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzatvorená.

V pochybnostiach vás môžem kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa nepodarí pravosť objednávky overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola podaná a takou objednávkou sa naďalej nezaoberám.

Kúpna zmluva sa uzatvára v Slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z mojej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujú v elektronickej podobe, nie je prístupná.

V. Cena ebooku/knihy a platba

 1. CENA ebooku. Na webovom rozhraní je vždy uvedená aj aktuálne platná cena eBook. Cena platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Ak je uvedená akčná cena, je spolu s tým uvedené aj za akých podmienok a do akej doby akčná cena platí. Vzhľadom k charakteru eBook nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (tj. Predtým než kliknete na tlačidlo "odoslať") je preto už konečnou cenou.
 2. Dohodnutú kúpnou cenou je cena uvedená u eBooku v okamihu odoslania Vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní ceny) alebo obdobné chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, potom nie som povinná vám za takú zjavne chybnú cenu ebook dodať, a to ani v prípade , že došlo k automatickému potvrdenie o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany aj k úhrade tejto zjavne chybné ceny, som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene kúpnej ceny v čase medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z mojej strany, platí kúpna cena platná v okamihu odoslania objednávky, ak nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.
 3. Ak nie je medzi nami výslovne dohodnuté inak, som povinná vám ebook dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny.
 4. spôsob platby. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Bezhotovostne bankovým prevodom namůj účet (platba trvá väčšinou 1 - 2 pracovné dni): pokyny k platbe, v podobe zálohovej faktúry, dostanete, v maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. (Ak nevystavujete zálohovú faktúru, vyškrtnite "v podobe zálohovej faktúry", ak vystavujete rovno klasickú faktúru, nahraďte to slovami "v podobe faktúry") Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a ebook čo najskôr dodaný.

Ďalším spôsobom platby je platba kartou alebo bankovým prevodom online, alebo dobierkou. Platba onine je realizovaná cez platobnú bránu Go pay

a môže sa platiť nasledovnými kartami vydanými v SK a CZK:

 

Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť medzi nami výslovne dohodnuté. Kúpna cena sa hradí v eurách.

 1. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY.

V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe, v zálohovej faktuře..Kupní cena je zaplatená v okamihu, keď je príslušná suma pripísaná na môj bankový účet.

O prijatí platby vám vystavím doklad o prijatej platbe, ktorý u online platobných metód obdržíte obratom po vykonaní platby, v ostatných prípadoch do 3 pracovných dní od prijatia platby.

Ebook nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.

 VI.Dodacie podmienky

 1. SPÔSOB DODANIA EBOOKU.Ebook vo formáte .pdf bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na Vami oznámenú elektronickú adresu ako príloha mailovej správy alebo zaslaním odkazu v podobe adresy webovej stránky, na ktorej je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť.

2.DODACIA LEHOTA. Dĺžka dodacej lehoty závisí od zvoleného spôsobu platby. Ak je platba vykonávaná bežným bankovým prevodom, bude ebook dodaný najneskôr do 3 pracovných dní po tom, kedy bude platba pripísaná na môj bankový účet.

 1. NÁKLADY NA DOPRAVU.S ohľadom na charakter produktu (eBook) nie sú účtované žiadne náklady na dopravu. Náklady na dopravu tlačenej knihy znáša kupujúci,
 2. Po dodaní ebook si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a zistíte. Ak nedostatky alebo vady, kontaktujte ma prosím, aby som mohla vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.
 3. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové ​​a softvérové ​​vybavenie umožňujúce najmä otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 VI.Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho účinnosti s hardwarem a softwarem

 1. Digitálny obsah (ebook) zasielam iba vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové ​​a softvérové ​​vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte pdf. Obsah stiahnete v internetovom prehliadači, ak bol dodaný formou zaslania odkazu na webovú stránku. Pre stiahnutie ebook je nevyhnutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Neodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti alebo pomalé rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov servera. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez môjho výslovného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho použitia ďalšími osobami. Ebook slúži len na vzdelávacie účely a informačné účely a je vytvorený s využitím mojich vedomostí a skúseností. Ide o návody a odporúčania a záleží na vašich schopnostiach a ďalších okolnostiach, aké výsledky s ich pomocou dosiahnete. Produkty nemôžu nahradiť osobnú konzultáciu. Neodpovedám za váš prípadný neúspech v aplikácii postupov, rád a odporúčaní uvedených v eBook.

VII.Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom spravidla odstúpiť bez udania dôvodov v 14denné lehote od uzavretia kúpnej zmluvy. Pretože mi však maximálne záleží na vašej spokojnosti, poskytujem vám nad rámec zákonných povinností garanciu spokojnosti. Máte možnosť v lehote do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu, ak ebook/kniha nesplní vaše očakávania alebo aj z akéhokoľvek iného dôvodu. V takom prípade ma prosím o uplatnenie garancie spokojnosti informujte elektronicky na Info@monikasobekova.sk alebo písomne ​​na adresu uvedenú v úvode týchto VOP. V informáciu uveďte, že využívate právo v 30-dňovej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy v rámci garancie spokojnosti a priložte prosím pokiaľ možno aj doklad o kúpe ebook alebo povedzte aspoň dátum nákupu, vaše identifikačné údaje a údaj o tom, aký ebook ste zakúpili. Odstúpiť (využitý garanciu spokojnosti) možno jednoducho aj vyplnením formulára, ktorý nájdete tu. V prípade použitia vzorového formulára vám bez zbytočného odkladu potvrdím jeho prijatie. Odstúpenie nemusíte nijako odôvodňovať. 
 2. V prípade vrátenie tlačenej knihy, prosím o jej spätné zaslanie poštou na adresu uvedenú v kontakte. Mailom je potrebné zaslať Vaše číslo účtu, kam mám zaslať späť peniaze. Kupujúce má nárok na vrátenie sumy knižky bez poštovného. 
 3. Uplatnenie garancie spokojnosti formou podľa predchádzajúceho odseku v 30-dňovej lehote znamená, že musí byť odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslať mailom na Info@monikasobekova.sk alebo odoslaný poštou na moju adresu uvedenú v čl. II. ods. 1 VOP.
 4. Ako Kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj v ďalších prípadoch ustanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, najmä v prípade chybného plnenia (článok VIII. VOP). Ako Predávajúci som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia vašich povinností z Kúpnej zmluvy, najmä v prípade, keď by došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušenie autorských práv a v ďalších prípadoch stanovených zákonem.Pokud by zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade kúpnej ceny ani v lehote 10 dní po splatnosti, kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty ruší.
 5. Ak Vám spoločne s ebook poskytnutý darček, bonus, je darovacia zmluva medzi nami uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodov, stráca darovacia zmluva účinnosť a ste povinní mi poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané či sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, ak nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie spokojnosti.

 

VIII. Záruka, práva z vadného plnenia, reklamačný poriadok

 1. Práva vznikajúce z chybného plnenia sa riadi platnými právnymi predpismi v Občianskom zákonníku. 
 2. Práva zo záruky sa riadi najmä ustanoveniami v Občianskom zákonníku..
 3. Ako Predávajúci vám odpovedám, že ebook pri prevzatí nemá vady. Ak ste spotrebiteľom, potom v prípade, že sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že ebook bol chybný už pri prevzatí. Ak ste spotrebiteľom, odpovedám aj za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá činí 24 mesiacov od prevzatia eBook.
 4. V prípade výskytu vady, ktorú nemožno odstrániť, alebo v prípade opakovaného výskytu vady alebo výskyte väčšieho počtu vád máte právo požadovať výmenu eBook za nový alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že neodstúpite od zmluvy alebo neuplatnite právo na dodanie nového eBook bez vád, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať aj v prípade, že by som nebola schopná vám nový ebook bez vád dodať, rovnako aj v prípade, že by som nezabezpečila nápravu v primeranom čase alebo že by vám zaistenie nápravy pôsobilo značné ťažkosti. Vzhľadom k charakteru eBook prichádza do úvahy ako vada nedostupnosť časti obsahu, prípadne chýbajúce alebo nečitateľná časť.
 5. Práva z chybného plnenia vám nepatrí, ak by ste pred prevzatím eBook vedeli, že ebook má vadu, alebo by ste vadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na chyby spôsobené nesprávnym užívaním alebo uložením eBook.
 6. Ak vám nebol ebook dodaný v dodacej lehote, prosím, skontrolujte najprv zložky "hromadná pošta" alebo spam. Pokiaľ ani tam ebook nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa nasledujúceho odseku.
 7. Reklamáciu u mňa uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vád. Reklamáciu môžete uplatniť mailom na elektronickú adresu Info@monikasobekova.sk alebo zaslať písomne ​​na adresu uvedenú v čl. II VOP. Privítam, ak k reklamácii priložíte aj faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavím bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytnem písomné potvrdenie, ak ste spotrebiteľ.

 

IX.Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebitelských sporov

 1. Ak máte k uzavretiu kúpnej zmluvy, jej plnenia či mojou činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte ma prosím na adrese uvedenej v čl. II. VOP alebo na elektronickej adrese Info@monikasobekova.sk.
 2. Podnikám na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad na ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.
 3. Ak medzi mnou ako predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona č. 250/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk.
 4. Uvádzam, že nie som viazaná žiadnymi kódexami správania. 

 X. Záverečné ustanovenia

 1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúce.
 2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete na webovom rozhraní.
 3. Upozorňujeme, že som oprávnená tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamihu odoslania objednávky.
 4. Tieto VOP sú účinné od 20.3.2018